UBYTOVACÍ PORIADOK

Spoločnosť Tatra Suites Holding s.r.o, so sídlom: Sobotské námestie 1768/43, 058 01 Poprad, IČO: 53058151, DIČ: 2121241419

 

I. Podmienky, spôsob ubytovania a ďalšie všeobecné ustanovenia

 1. Každý hosť je povinný pri príchode do apartmánu predložiť pracovníkovi poskytovateľa doklad totožnosti.
 2. Platba za objednané ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom sa vykonáva vopred, najneskôr však pri nastúpení na pobyt, pokiaľ sa hosť vopred nedohodol s poskytovateľom inak. 
 3. Pri príchode je vyžadovaná záloha za prípadné škody vo výške 100,- EUR. Záloha bude účtovaná v hotovosti. Suma zálohy bude hosťovi vrátená pri odhlásení sa z  ubytovania. Záloha bude vrátená v plnej výške v hotovosti po kontrole stavu ubytovania. Poskytovateľ má právo na ponechanie si časti alebo celej zálohy v oprávnenom prípade (poškodenie zariadenia, porušenie tohto ubytovacieho poriadku a pod).
 4. Hosť nesmie v apartmáne ani v kdekoľvek v apartmánovom dome bez súhlasu poskytovateľa premiestňovať interiérové zariadenie, vykonávať̌ úpravy ani akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie, vybavenia apartmánu a spoločných priestorov. 
 5. V apartmáne ani v celom apartmánovom dome nie je dovolené hosťom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu a napájacích adaptérov pre prenosné počítače, mobilné telefóny, fotoaparáty a pod. Je zakázané vykurovať dvojplatničkou alebo iným elektrickým spotrebičom. 
 6. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené deti do 12 rokov ponechať bez dozoru dospelých na izbách a ani v ostatných spoločných priestoroch ubytovacieho zariadenia. 
 7. Hosťom nie je dovolené brať do apartmánu športové náradie, pre ktoré je vyhradené iné miesto. 
 8. Psov alebo iné zvieratá môže ubytovacie zariadenie ubytovať len za podmienky, že s tým prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia vyslovene súhlasí́. Nie je povolené aby boli zvieratá v ubytovacom zariadení́ bez dozoru majiteľa. 
 9. Hosť používa apartmán v čase, ktorý bol dohodnutý s ubytovacím zariadením. V deň príchodu je hosť oprávnený používať apartmán od 14:00 hod. a v deň odchodu do 10:00 hod. Ak hosť požaduje ubytovanie pred 14:00 hod. platí ubytovanie aj za predchádzajúcu noc. Ďalšiu noc zaplatí hosť v prípade, že používa apartmán v deň odchodu dlhšie ako do 10:00 hod. 
 10. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. je nočný kľud. Hosť je povinný dodržiavať nočný kľud, teda správať sa tak, aby svojim konaním nevyrušoval ostatných hostí alebo vlastníkov bytov.
 11. Pred odchodom je hosť povinný skontrolovať apartmán a zanechať ho v stave v akom ho prevzal (vypnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzavrieť okná, dvere a vodovodné uzávery a pod.). 
 12. Vo všetkých priestoroch ubytovacieho zariadenia je zákaz vstupu a pohybu neubytovaných osôb. 
 13. Hosť je povinný chrániť spoločný majetok apartmánového domu vykonaním úkonov k zamedzeniu vstupu nežiadúcich osôb do objektu, najmä zatváraním vstupných a prechodových dverí, ktoré sa otvárajú pomocou kľúča, karty alebo diaľkového ovládania, nevpúšťaním cudzích osôb bez oprávnenia do objektu, nepoškodzovaním vstupných a prechodových dverí, okien, výťahu, náterov chodieb a schodiska, schodov a obkladov v spoločných priestoroch a spoločných zariadeniach domu, udržiavaním čistoty a hygieny v spoločných priestoroch domu a vo výťahoch.
 14. Hosť je povinný udržiavať poriadok a čistotu v ubytovacom zariadení a/alebo apartmánovom dome a jeho okolí a svojim konaním neohrozovať bezpečnosť a zdravie ostatných obyvateľov alebo nájomníkov. 
 15. Komunálny aj separovaný odpad je hosť povinný odkladať do nádob na to určených v apartmánoch a v stojisku kontajnerov tak, aby bol zachovaný poriadok a čistota apartmánu, domu a jeho okolia. 
 16. Vo vnútorných priestoroch ubytovacieho zariadenia platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie je povolené len na vyhradených miestach. 
 17. V spoločných priestoroch apartmánového domu a/alebo ubytovacieho zariadenia (chodby, schodištia, výťahy, garáže a pod.) je zakázané fajčiť, iným spôsobom používať tabakové výrobky, požívať alkoholické nápoje a omamné látky.

 

  II. Zodpovednosť̌ ubytovacieho zariadenia a hosťa

 

 1. Za cennosti zodpovedá ubytovacie zariadenie v zmysle platných právnych predpisov, alebo v tom prípade, ak boli predmety na úschovu prevzaté do úschovy na základe písomného potvrdenia. 
 2. Za škody alebo znečistenia spôsobené na majetku apartmánového domu a/alebo ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných predpisov Slovenskej republiky. Hosť taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný. 
 3. Pri strate alebo poškodení kľúča, karty alebo diaľkového ovládania od garážovej brány je hosťovi účtovaný poplatok 15,- EUR. Hosť je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť poskytovateľovi ubytovania.

 

III. Straty a nálezy

 

 1. Ubytovacie zariadenie nie je povinné kontaktovať hosťa v prípade nálezu veci. Tieto nálezy sú uchovávané po dobu 3 mesiacov. V tejto lehote si môže hosť vec prevziať. Zasielanie vecí je možné len na náklady hosťa, ktorý o to požiada. Veci sú zasielané kuriérskou službou. 

 

  IV. Záverečné ustanovenia

 

 1. Hosť a ubytovacie zariadenie sú povinní́ dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. 
 2. V prípade, že hosť poruší niektoré z ustanovení tohto ubytovacieho poriadku, má poskytovateľ ubytovania právo ukončiť poskytovanie objednaných služieb hosťovi pred uplynutím dohodnutého času bez nároku na vrátenie alikvotnej časti už zaplatenej sumy.

 

V Poprade, 1.10.2020

Milan Barger

Tatra Suites Holding, s.r.o.