Logo
en pl de

GDPR

V nadväznosti na Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) - Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov obsahuje tento dokument informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Tatra Suites Holding s.r.o. IČO: 53058151, Sobotské námestie 1768/43, 058 01 Poprad (ďalej ako „Prevádzkovateľ“):

V súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb Prevádzkovateľ vyžaduje poskytnutie nasledujúcich osobných údajov ubytovaných osôb (tj. dotknutých osôb):

 • Meno a priezvisko
 • Adresa trvalého pobytu
 • Číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu
 • Dátum narodenia a štátnu príslušnosť cudzincov
 • Telefónne číslo a/alebo emailovú adresu

Údaje 1. až 3.  je poskytovateľ povinný spracovať pre potreby preukaznej evidencie podľa § 37 – 43  Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzné nariadenia obcí, v ktorých sa ubytovacie jednotky nachádzajú, a ktoré  pojednávajú o miestnej dani za ubytovanie, ďalej pre vedenie účtovníctva, evidenciu a riešenie reklamácií.

Údaje 4. je Prevádzkovateľ povinný spracovať podľa § 112-113 Zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov.

Evidencia týchto údajov je preto právnou povinnosťou vzťahujúcou sa na Prevádzkovateľa a nevyžaduje informovaný súhlas ubytovaných hostí.

Telefónne číslo (5) je potrebné pre komunikáciu s ubytovanými hosťami pred aj počas ich pobytu pre účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

Údaje sú použité výhradne zákonom stanoveným spôsobom a na dobu nevyhnutne potrebnú pre poskytnutie objednaných služieb, Prevádzkovateľ ich neposkytuje tretím osobám a s výnimkou údajov 5. ich nevyužíva ani na marketingové účely.

Na spracovanie uvedených údajov Prevádzkovateľ nevyužíva iných sprostredkovateľov.

Zodpovedný pracovník pre ochranu osobných údajov nie je zamestnancom Prevádzkovateľa. Kontaktný e-mail: info@tatrasuites.com.

Dotknuté osoby majú právo:

 • požadovať prístup k svojim osobným údajom
 • na opravu svojich osobných údajov
 • na vymazanie svojich osobných údajov po uplynutí nevyhnutnej doby
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • na prenosnosť osobných údajov
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Dotknuté osoby si môžu uvedené práva uplatniť:

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla Prevádzkovateľa
 • elektronicky zaslaním e-mailu na adresu uvedenú vyššie
tatrasuites logo