Logo
en pl de

Všeobecné obchodné podmienky

1. Účastníci zmluvného vzťahu: 


Poskytovateľ: Tatra Suites Holding s.r.o., Sídlo: Sobotské námestie 1768/43, 05801 Poprad, IČO: 53 058 151, DIČ: 2121241419

Hosť: objednávateľ ubytovania, ktorý môže byť právnická alebo fyzická osoba

 

1. Služby, poskytované Poskytovateľom, využíva Hosť.

1.2. Pokiaľ objednávku služieb odovzdá Hosť priamo Poskytovateľovi, potom je Hosť Zmluvnou stranou. Poskytovateľ a Hosť– v prípade splnenia podmienok – sa spolu stávajú zmluvnými stranami (ďalej Strany).
1.3. Pokiaľ objednávku služieb z poverenia Hosťa odovzdá Poskytovateľovi tretia osoba (ďalej Sprostredkovateľ), potom podmienky spolupráce upravuje zmluva, uzavretá medzi Poskytovateľom a Sprostredkovateľom. 

 

2. Všeobecné podmienky

2.1. Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Hostí vyplývajúce z ich vzájomného zmluvného vzťahu, predmetom ktorého je používanie ubytovacích zariadení a/alebo iných služieb poskytovaných Poskytovateľom.

2.2. Špeciálne, individuálne podmienky nie sú súčasťou zverejnených Všeobecných obchodných podmienok, ale nevylučujú uzavretie zvláštnych dohôd s Hosťami a tretími stranami (ako napr. cestovnými kanceláriami, cestovnými agentúrami, eventovými agentúrami,...), v jednotlivých prípadoch s rozličnými, danému druhu obchodu zodpovedajúcimi, podmienkami.

 

3. Vznik zmluvy, spôsob rezervácie, úprava rezervácie, oznamovacia povinnosť

3.1. Zmluva vzniká písomným potvrdením Poskytovateľa ústne alebo písomne podanej objednávky alebo rezervácie zo strany Hosťa alebo Sprostredkovateľa, a pokladá sa za Písomne uzatvorenú Zmluvu. Poskytovateľom ústne potvrdená rezervácia, dohoda, úprava služieb nemá váhu Zmluvy.
3.2. Potvrdením rezervácie je medzi hosťom a Poskytovateľom uzatvorená zmluva o ubytovaní podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka. Uzatvorením zmluvy o ubytovaní vznikne hosťovi právo, aby mu Poskytovateľ poskytol krátkodobé ubytovanie v rezervovanej ubytovacej jednotke, na dobu a za podmienok podľa potvrdenej rezervácie. Zmluva o využívaní ubytovacích služieb sa uzatvára na dobu určitú.
3.3. Pokiaľ Hosť ešte pred ukončením dohodnutej doby definitívne opustí ubytovaciu jednotku, potom má Poskytovateľ právo na pomernú čiastku protihodnoty služieb uvedených v Zmluve. Ubytovaciu jednotku, ktorá sa uvoľnila pred uplynutím dohodnutej doby, je Poskytovateľ oprávnený opätovne prenajať inému Hosťovi.

3.4. Na predĺženie využívania ubytovacích služieb iniciované Hosťom, je potrebný súhlas Poskytovateľa. V takomto prípade si môže Poskytovateľ vyhradiť uhradenie už poskytnutých služieb.
3.5. Na úpravu a/alebo doplnenie Zmluvy je potrebná písomná dohoda, podpísaná Zmluvnými stranami.

 

4. Podmienky zrušenia rezervácie (Storno podmienky)

4.1. Poskytovateľ je oprávnený účtovať Hosťovi nasledovné storno poplatky v prípade, že Hosť zruší svoju rezerváciu pobytu písomne alebo elektronicky v nasledovných lehotách:

- o menej ako 7 dní pred nástupom na pobyt: 100 % z celkovej ceny ubytovania. 

4. 2. V prípade, že Hosť nastúpi na pobyt a rozhodol sa tento pobyt v jeho priebehu z rôznych dôvodov zrušiť, prípadne skrátiť, účtuje sa Hosťovi tiež storno poplatok vo výške 100 % z celkovej ceny ubytovania.

 

5. Ceny

5.1. Ceny pre každú ubytovaciu jednotku ako aj ceny doplnkových služieb sú zverejnené na webstránke www.tatrasuites.com a na web stránkach Sprostredkovateľov.

5.2. Poskytovateľ môže svoje zverejnené ceny bez predbežného oznámenia zmeniť.

5.3. Zároveň s oznámením cien oznámi Poskytovateľ služieb aj mieru daní, obsiahnutú v cenách (DPH, miestna daň z ubytovania), určenú zákonom, platnú v termíne odoslania ponuky. Poskytovateľ môže náklady navyše, spôsobené úpravou platných daňových zákonov (DPH, miestna daň z ubytovania), po predbežnom oznámení previesť na Zmluvnú stranu.

5.4. Aktuálne zľavy, akcie, ostatné ponuky budú oznámené na webovej stránke www.tatrasuites.com a na web stránkach Sprostredkovateľov.

5.5. Konkrétne ceny, podmienky pobytu pre deti, zľavy a akciové balíky sú dostupné na web stránke danej ponuky.

 

6. Spôsob platby, záruka

6.1. Poskytovateľ požaduje protihodnotu služieb poskytovaných Zmluvnej strane najneskôr po ich využití, pred odchodom z ubytovania, ale v rámci individuálnej dohody môže poskytnúť aj možnosť neskoršej úhrady.

6.2. Poskytovateľ na garantovanie využitia služieb podľa Zmluvy a vyrovnanie protihodnoty ešte pred využitím poskytovaných služieb:

a) môže požadovať záruku úverovou kartou, počas ktorej bude na karte vinkulovaná protihodnota objednanej a potvrdenej služby;

b) môže požadovať preddavok na všetky poskytované služby alebo na ich časť vo výške min. 50% z ceny ubytovania.

6.3. Náklady spojené s použitím ktoréhokoľvek spôsobu platby nesie Zmluvná strana.

 

7. Spôsob a podmienky využívania služieb – Ubytovací poriadok

Ubytovací poriadok tvorí neoddeliteľnú prílohu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

8. Odmietnutie plnenia zmluvy, zánik povinnosti poskytovania služieb

8.1. Poskytovateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou vypovedať Zmluvu o poskytovaní ubytovacích služieb, a tým odmietnuť poskytovanie služieb, ak:

a) Hosť nepoužíva ubytovaciu jednotku, respektíve zariadenie, ktoré mu bolo dané k dispozícii, na účel, na ktorý je určené;

b) Hosť sa správa voči bezpečnosti, poriadku ubytovacej jednotky, voči zamestnancom nežiadúcim, hrubým spôsobom, je pod vplyvom alkoholu alebo drog, správa sa urážlivo alebo iným neprijateľným spôsobom;

c) Hosť trpí infekčnou chorobou;

d) Zmluvná strana nesplní do určeného termínu svoje povinnosti zaplatenia zálohy, uvedené v Zmluve.

8.2. Pokiaľ nebude Zmluva medzi stranami splnená z dôvodu „vis major“, zmluva zanikne.

 

9. Práva a povinnosti Hostí

9.1. V zmysle zmluvy je Hosť oprávnený používať podľa spôsobu jej určenia objednanú ubytovaciu jednotku, ako aj zariadenia, ktoré patria do okruhu zvyčajných služieb, a pre ktoré neplatia špeciálne podmienky.
9.2. Hosť môže v súvislosti so službami, poskytovanými Poskytovateľom, podať sťažnosť počas doby pobytu v ubytovacom zariadení. Poskytovateľ sa zaväzuje riešiť sťažnosť, ktorá mu bola v tomto období písomne preukázateľne doručená (alebo ním bola o sťažnosti spísaná zápisnica).

9.3. Hosť je povinný uhradiť protihodnotu služieb, objednaných v Zmluve, do termínu a spôsobom určenými v zmluve

9.4. Hosť sa zaväzuje dodržiavať Ubytovací poriadok.

9.5. Hosť si nesmie priniesť vlastné jedlo alebo nápoje do reštauračných zariadení prislúchajúcim ubytovacím zariadeniam.

9.6. Hosť zodpovedá za škody a znevýhodnenia, ktoré Poskytovateľ alebo tretia osoba utrpí vinou Hosťa, alebo jeho sprevádzajúcej osoby, alebo iných osôb, za ktoré zodpovedá Hosť. Táto zodpovednosť platí aj vtedy, ak má poškodený právo žiadať úhradu svojej škody priamo od Poskytovateľa služieb.

 

10. Povinnosti Poskytovateľa 

10.1. Poskytovateľ je povinný:

a) plniť ubytovacie a iné služby objednané na základe zmluvy, podľa platných predpisov a bežných trhových štandardov kladených na dané služby;

b) prešetriť písomnú sťažnosť resp. reklamáciu Hosťa a vykonať kroky potrebné na riešenie problému, o ktorých je povinný spísať zápisnicu. Pri reklamácii sa riadi reklamačným poriadkom;

c) riadiť sa Ubytovacím poriadkom.

10.2. Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré Hosť utrpí vinou Poskytovateľa, alebo jeho zamestnancov v zariadeniach Poskytovateľa.

10.3. Zodpovednosť Poskytovateľa sa nevzťahuje na škodu spôsobujúce udalosti vzniknuté z neodvratných dôvodov, ktoré sú mimo kompetencie zamestnancov Poskytovateľa a jeho Hostí, alebo ktoré si Hosť spôsobil sám.

10.4. Poskytovateľ môže v ubytovacom zariadení určiť také miesta, kam Hostia nemajú prístup. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné škody alebo zranenia vzniknuté na týchto miestach.
10.5. Hosť musí škodu, ktorá mu vznikla, okamžite nahlásiť telefonicky na 0949 321 197 alebo zaslaním e-mailu na info@tatrasuites.com a poskytnúť všetky údaje, potrebné na vyjasnenie okolností udalosti, ktorá spôsobila škodu, prípadne na spísanie policajnej zápisnice/zahájenie policajného vyšetrovanie.
10.6. Poskytovateľ je zodpovedný za škody, spôsobené ubytovanému Hosťovi stratou, zničením alebo poškodením jeho vecí, pokiaľ ich Hosť uložil na miesto určené Poskytovateľom, respektíve na miesto obyčajne na tento cieľ určené, alebo do svojej izby, alebo ktoré Hosť odovzdal tým zamestnancom Poskytovateľa, ktorých mohol považovať za oprávnených na prevzatie svojich vecí.

10.7. Pokiaľ Poskytovateľ z dôvodu vlastnej chyby (napr. preplnenie, dočasné prevádzkové problémy, atď.) nedokáže zaistiť služby uvedené v Zmluve, Poskytovateľ je povinný bezodkladne sa postarať o náhradné ubytovanie Hosťa.

10.8. Poskytovateľ je povinný:

a) zaistiť/ponúknuť služby, uvedené v Zmluve, za cenu potvrdenú v zmluve, na dobu v nej uvedenú – alebo do odstránenia prekážok – v inom ubytovacom zariadení takej istej, alebo vyššej kategórie. Všetky náklady navyše, spojené so zaistením náhradného ubytovania, nesie Poskytovateľ;

b) bezplatne zaistiť pre Hosťa jednorazovú možnosť telefonovania, na oznámenie zmeny miesta ubytovania;

c) zaistiť pre Hosťa bezplatný transfer na presťahovanie sa do náhradného ubytovania a na prípadné neskoršie sťahovanie sa späť.

10.9. Pokiaľ Poskytovateľ bezo zvyšku splní všetky tieto povinnosti, respektíve ak Hosť prijal ponúknutú možnosť náhradného ubytovania, Zmluvná strana si nemôže dodatočne uplatňovať nároky na odškodnenie.

 

11. Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

11.1. Poskytovateľ služieb je povinný postupovať podľa smerníc o spracovaní údajov podľa zákona 18/2018 Z.z  v zmysle neskorších predpisov. 

11.2. V nadväznosti na Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) - Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov obsahuje tento dokument informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Tatra Suites Holding, s.r.o.:

Názov spoločnosti: Tatra Suites Holding, s.r.o.

Sídlo: Sobotské námestie 1768/43, 058 01 Poprad

IČO: 53058151

(ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

 

V súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb Prevádzkovateľ vyžaduje poskytnutie nasledujúcich osobných údajov ubytovaných osôb (tj. dotknutých osôb):

 1. Meno a priezvisko
 2. Adresa trvalého pobytu
 3. Číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu
 4. Dátum narodenia a štátnu príslušnosť cudzincov
 5. Telefónne číslo a/alebo emailovú adresu
 6. Údaje 1. až 3.  je poskytovateľ povinný spracovať pre potreby preukaznej evidencie podľa § 37 – 43  Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzné nariadenia obcí, v ktorých sa ubytovacie jednotky nachádzajú, a ktoré  pojednávajú o miestnej dani za ubytovanie, ďalej pre vedenie účtovníctva, evidenciu a riešenie reklamácií.

Údaje 4. je Prevádzkovateľ povinný spracovať podľa § 112-113 Zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov.

Evidencia týchto údajov je preto právnou povinnosťou vzťahujúcou sa na Prevádzkovateľa a nevyžaduje informovaný súhlas ubytovaných hostí.

Telefónne číslo (5) je potrebné pre komunikáciu s ubytovanými hosťami pred aj počas ich pobytu pre účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

Údaje sú použité výhradne zákonom stanoveným spôsobom a na dobu nevyhnutne potrebnú pre poskytnutie objednaných služieb, Prevádzkovateľ ich neposkytuje tretím osobám a s výnimkou údajov 5. ich nevyužíva ani na marketingové účely.

Na spracovanie uvedených údajov Prevádzkovateľ nevyužíva iných sprostredkovateľov.

Zodpovedný pracovník pre ochranu osobných údajov nie je zamestnancom Prevádzkovateľa. Kontaktný e-mail: info@tatrasuites.com

Dotknuté osoby majú právo:

 • požadovať prístup k svojim osobným údajom
 • na opravu svojich osobných údajov
 • na vymazanie svojich osobných údajov po uplynutí nevyhnutnej doby
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • na prenosnosť osobných údajov
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Dotknuté osoby si môžu uvedené práva uplatniť:

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla Prevádzkovateľa
 • elektronicky zaslaním e-mailu na adresu uvedenú vyššie

 

12. Vis major

12.1. Dôvod, alebo okolnosť (napríklad: požiar, povodeň, nepriaznivé počasie, výpadok elektrického prúdu, a pod. ), ktoré nie sú v moci Strany (vis major), všetky strany oslobodzujú od plnenia povinností, vyplývajúcich zo zmluvy, počas trvania tohoto dôvodu alebo okolnosti. Strany sa zhodli na tom, že urobia všetko, čo je v ich silách, aby možnosť vzniku takýchto dôvodov a okolností, a z takýchto dôvodov vzniknutú škodu znížili na čo možno najnižší stupeň.

 

13. Alternatívne riešenie sporov

13.1. Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)  príslušné inšpektoráty SOI pre daný kraj, v súlade s územnosprávnym usporiadaním SR, Bajkalská  Bratislava.

13.2. Hosť má právo požiadať Poskytovateľa o nápravu v prípade, ak má pocit, že poskytovateľ porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti Hosťa. Ak Poskytovateľ na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho Hosťovských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní Hosť  môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa §3zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má Hosť  právo voľby. Návrh môže Hosť podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015Z.z.

13.2. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR– http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre Hostí.

13.3. V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má Hosť  tiež právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom),  ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Ak poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Hosť  má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Hosť  podať spôsobom určeným podľa§12 Zákona 391/2015 Z.z. Hosť  môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na : http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

13.4. Formou ARS môžu byť riešené spory vyplývajúce zo zmluvy medzi poskytovateľom a Hosťom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od Hosť požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Hosť. Okrem ARS má Hosť  právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Poprad – Spišská Sobota , 01.10.2020 

tatrasuites logo